Žodinė paieška
Įstaigos duomenys

Šiaulių lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Darbo laikas – 7.00–18.15
Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įm. kodas 190528240
A.s. LT LT837180000003142076
AB Šiaulių bankas, b. k. 71800
Direktorė–Laimutė Garbačauskienė

Saulės tak. 5, LT-78301 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 62
Mob. +370-652 83 845
El. p. gintarelis@splius.lt

Steigėjas
Steigėjas
RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „SVEIKATIADA“
„ZIPIO DRAUGAI“
Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinis projektas „Žaidimai moko“

SIŪLYMAI / PAGEIDAVIMAI / SKUNDAI

Tėvų (globėjų) teisės:

 • Gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas, ugdomojo proceso įstaigoje organizavimą, vaiko pasiekimus.
 • Prašyti l/d „Gintarėlis“ direktoriaus sudaryti sąlygas papildomam ugdymui.
 • Dalyvauti l/d „Gintarėlis“ savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese.
 • Pasirinkti vaiko buvimo lopšelyje – darželyje laiką.
 • Teikti pasiūlymus, pretenzijas vaikų priežiūros, ugdymo klausimais.

Tėvų (globėjų) pareigos:

 • Nuolat domėtis vaiko ugdymo rezultatais.
 • Bendradarbiauti su lopšelio – darželio darbuotojais, vadovybe, sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros klausimus.
 • Apie savo vaiko ligą ar kitą neatvykimo priežastį pranešti grupės auklėtojai, bendrosios praktikos slaugytojai pirmą neatvykimo į darželį dieną, tel. 552562.
 • Sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei, socialinei raidai.
 • Laiku patikrinti vaiko sveikatą ir pateikti l/d reikiamą informaciją.
 • Talkinti įstaigai tvarkant jos aplinką, organizuojant l/d renginius.
 • Aprūpinti vaiką individualiomis ugdymosi priemonėmis.
 • Aktyviai dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose.

Skundų pateikimo tvarka
Skundai pateikiami raštu įstaigos vadovui ir išnagrinėjami per 10 dienų.
Skundai taip pat gali būti pateikti elektroniniu paštu gintarelis@splius.lt . Skundo turinys yra konfidencialus.

Demesio: Jei norite gauti atsakymą, teksto gale būtinai nurodykite savo namų arba el. pašto adresą!


Skundo forma