Žodinė paieška
Įstaigos duomenys

Šiaulių lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Darbo laikas: 7.00 – 18.15
Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre.
Įm. Kodas 190528240
Ats./s.: LT LT837180000003142076
AB Šiaulių bankas, b.k. 71800
Direktorė – Laimutė Garbačauskienė

Saulės takas 5, LT-78301, Šiauliai
Tel.: (8 41) 55 25 62
Mob. Tel.: +370 65283845
El. p. gintarelis@splius.lt
http://www.gintarelis.mir.lt

Steigėjas
Steigėjas

PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą darželyje

1. Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą visose amžiaus grupėse – 7,24 €.

2. Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

2.1. už patiekalų gamybą – 0,58 €

2.2. už produktus:

Grupės

Pusryčiai arba pavakariai
( 1 maitinimas)

Pietūs
( 1 maitinimas)

Pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai
(2 maitinimai)

Pusryčiai, pietūs, pavakariai
(3 maitinimai)

Lopšelio

0,42 €

0,85 €

1,27 €

1,69 €

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,48 €

0,96 €

1,44 €

1,92 €

Vaiko buvimo įstaigoje trukmė

Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę nuo 4 iki 10,5 val. ir maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai arba be maitinimo) per dieną. Pasirinkus ne ilgesnį kaip 4 val. trukmės ugdymą per dieną be maitinimo, atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas. Mokamas tik mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą. Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

Tėvai, kurių vaikai nevalgo pusryčių, ugdytinius į įstaigą atveda ne anksčiau kaip 8.30 val.

Tėvai, kurių vaikai nevalgo pavakarių, ugdytinius išsiveda iš įstaigos iki 16.00 val.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos

Mėnesinio atlyginimų už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvatos taikomos vaikams iš socialinės rizikos šeimų bei šeimoms, kurių du ar daugiau vaikų, lanko tą pačią švietimo įstaigą. Tokios šeimos moka tik vieną nustatyto dydžio mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą.

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymų mažinimas 50%, jeigu:

– vaikas turi tik vieną iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė);

– šeima augina tris ir daugiau vaikų ( vaikai iki 18 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose arba jiems nustatytas neįgalumas);

– vaikai auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;

– vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą.

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

– jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;

– tėvų (kitų teisėtų vaikų atstovų) prašymu kasmetinių jų atostogų metu ir vasaros mėnesiais, bet ne mažiau kaip 5 dienas;

– moksleivių šv. Kalėdų ir šv. Velykų atostogų metu;

– nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;

– kai oro temperatūra yra žemesnė kaip -20°C arba dėl ekstremalių įvykių;

– jei šeima gauna socialinę pašalpą.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) pateikus raštišką prašymą ir tokius dokumentus:

– gydytojo pažymą, kai vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;

– socialinės paramos skyriaus pažymą, kai šeima gauna socialinę pašalpą;

– patvirtinamąjį dokumentą, kai vaikas turi tik vieną iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė);

– vaikų gimimo liudijimo kopijas, kai šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų); pažymą iš mokymosi įstaigos, kai 18 metų ir vyresni vaikai mokosi dieninėse visų tipų mokyklose; neįgalumo pažymėjimo kopija, kai jiems nustatytas neįgalumas;

– mokymo įstaigos pažymą, kai vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;

– patvirtinamąjį dokumentą, kai vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą.

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimų už vaiko išlaikymą lengvatos, pristatomi švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priimant vaiką į švietimo įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu.

Nepristačius gydytojo pažymos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, mokestis už nelankytas dienas yra neatskaičiuojamas. Lengvata yra pritaikoma ir permokėti pinigai yra išskaičiuojami iš to mėnesio, kai pristatoma gydytojo pažyma.

Atlyginimų už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios mėnesio dienos, kai šeima įgyja lengvatą. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.

Prašyme dėl lengvatos (tėvai, kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.

Nepateikus dokumentų (ar jų dalies) dėl lengvatų taikymo, atlyginimas už vaiko išlaikymą skaičiuojamas bendrąja tvarka. Jei ugdytinių tėvai dėl objektyvių priežasčių vėluoja pristatyti Socialinės paramos skyriaus pažymą iki einamojo mėnesio 20 d., jiems suteikiama galimybė pažymą pristatyti vėliau, parašius prašymą įstaigos vadovui.

Vaikai, pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktas pažymas, augantys socialinės rizikos šeimoje, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą ( ir už maitinimo paslaugas, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

Atlyginimas už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje už praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 d.

Šeima, kurios du ar daugiau vaikų lanko tą pačią švietimo įstaigą, pasirenka už kurį vaiką mokės mokestį už ugdymo aplinkos išlaikymą ir rašo prašymą įstaigos vadovui.

Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas vaiko išlaikymo už einamąjį mėnesį atlyginimas, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti ugdymo sutartį.