Žodinė paieška
Įstaigos duomenys

Šiaulių lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Darbo laikas – 7.00–18.15
Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įm. kodas 190528240
A.s. LT LT837180000003142076
AB Šiaulių bankas, b. k. 71800
Direktorė–Laimutė Garbačauskienė

Saulės tak. 5, LT-78301 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 62
Mob. +370-652 83 845
El. p. gintarelis@splius.lt

Steigėjas
Steigėjas
RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „SVEIKATIADA“
„ZIPIO DRAUGAI“
Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinis projektas „Žaidimai moko“

PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą darželyje

1. Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą visose amžiaus grupėse – 7,24 €.

2. Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

2.1. už patiekalų gamybą – 0,58 €

2.2. už produktus:

Grupės

Pusryčiai arba pavakariai
( 1 maitinimas)

Pietūs
( 1 maitinimas)

Pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai
(2 maitinimai)

Pusryčiai, pietūs, pavakariai
(3 maitinimai)

Lopšelio

0,42 €

0,85 €

1,27 €

1,69 €

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,48 €

0,96 €

1,44 €

1,92 €

Vaiko buvimo įstaigoje trukmė

Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4 iki 24 val.) ir maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai) per dieną. Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

Tėvai, kurių vaikai nevalgo pusryčių, ugdytinius į įstaigą atveda ne anksčiau kaip 8.30 val.

Tėvai, kurių vaikai nevalgo pavakarių, ugdytinius išsiveda iš įstaigos iki 16.00 val.

Atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 procentų:

  •  jeigu šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi – pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dienines studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);
  • kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą.

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

  •  jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;
  • tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių jų atostogų metu ir vasaros mėnesiais (ne mažiau kaip 5 darbo dienas iš eilės);
  • moksleivių atostogų metu;
  • nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
  • kai oro temperatūra yra žemesnė kaip -20° C arba dėl ekstremalių įvykių;
  • jei šeima gauna socialinę pašalpą.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą. Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo galimybes. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.

Atlyginimas už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje už praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.

Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) gali būti atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą arba atlyginimas mažinamas 50 procentų ir kitais nenumatytais atvejais atskiru Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas vaiko išlaikymo už einamąjį mėnesį atlyginimas, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti mokymo sutartį.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje skolos iš tėvų (globėjų) išieškomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 
1. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas.
T-352