Žodinė paieška
Įstaigos duomenys

Šiaulių lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Darbo laikas – 7.00–18.15
Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įm. kodas 190528240
A.s. LT LT837180000003142076
AB Šiaulių bankas, b. k. 71800
Direktorė–Laimutė Garbačauskienė

Saulės tak. 5, LT-78301 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 62
Mob. +370-652 83 845
El. p. gintarelis@splius.lt

Steigėjas
Steigėjas
RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „SVEIKATIADA“
„ZIPIO DRAUGAI“
Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinis projektas „Žaidimai moko“

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šiaulių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ (toliau – lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančiąją instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, lopšelio-darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, vykdomas švietimo programas, lopšelio-darželio teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, lopšelio-darželio veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Šiaulių lopšelis-darželis „Gintarėlis“, trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis „Gintarėlis“. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 190528240.

3. Lopšelis-darželis įsteigtas 1974 m. vasario 10 d.

4. Lopšelio-darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Lopšelio-darželio priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Lopšelio-darželio savininkas – Šiaulių miesto savivaldybė, kodas 111109429, adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai.

7. Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija – Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

8. Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija sprendžia Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

9. Lopšelio-darželio buveinė: Saulės takas 5, LT-78301 Šiauliai.

10. Lopšelio-darželio grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

11. Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

12. Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, kodas 31114102.

13. Mokymo kalba – lietuvių.

14. Lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams pritaikytas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas.

15. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

Visą dokumentą rasite čia: Lopšelio-darželio nuostatai (atnaujinti)